fbpx

Reklamacije YIINII nature inspired cosmetics

Ukoliko ste po prijemu pošiljke i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da roba koja je isporučena ne odgovara onoj koju ste poručili ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381695013222, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (broj porudžbine, ime, prezime, telefon) na adresu order@yiinii.rs.

Takođe, u prilogu maila dodajte fotografije uslikanog proizvoda. Važno je da opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu order@yiinii.rs ili pozivom na kontakt telefon +381695013222.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine saglasni ste sa uslovima reklamacije.

PRAVO NA ODUSTAJANJE/ POVRAĆAJ ROBE

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon i 44/2018- dr.zakon) i to čl 27 u vezi čl. 13 ovog zakona, kupovina preko prodajne internet stranice www.yiinii.rs smatra prodajom na daljinu.

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

U slučaju prodaje na daljinu ustanovljeno je pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat.

Ostvarivanje prava

Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak. Izjava o odustanku od ugovora smatra se odgovarajućom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba predata kupcu.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Prilikom odustanka kupac nije u obavezi da navede zbog kojih razloga odustaje. Istekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. Nakon isteka roka od 14 dana, roba će biti vraćena nazad kupcu, a trošak transporta u tom slučaju pada na teret kupca.

Kupac pravo na odustanak od ugovora ostvaruje tako što će u roku od 14 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora popuniti uz svojeručan potpis poslati zajedno sa robom koju vraća, uz račun koju je primio uz robu, prodavcu na adresu sedišta – u Ratkovu 25253, Ive Lole Ribara 92.

Kupac može i elektronskim putem popuniti obrazac za odustanak od ugovora i poslati ga takođe elektronskim putem na e-mail order@yiinii.rs Prodavac će kupca o prijemu izjave obavestiti elektronskim putem.

Kupac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao elektronski obrazac za odustanak, vrati primljenu robu prodavcu, adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa računom. Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Kod blagovremenog odustanka od ugovora kupac snosi direktne troškove vraćanja robe, bez drugih obaveza.

Prava kupca

Ukoliko kupac odustane od ugovora smatraće se da ugovor nije ni zaključen. Tada je prodavac obavezan da kupcu vrati novac u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak.

Prodavac može i da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća. Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca isključivo uplatom na tekući račun, sa čime se kupac izričito saglašava prihvatanjem uslova pri poručivanju.

Fotografije proizvoda su osnovna informacija o izgledu proizvoda, i verno prikazuju proizvod iz vise uglova, ali prodavac ne može da garantuje bezuslovno da je proizvod identičan u pogledu izgleda sa fotografijom.

U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da se prilikom odustanka od ugovora opredeli za zamenu robe odnosno da umesto poručenog proizvoda isti zameni za drugi proizvod iz ponude prodavca, u istom ili vecem iznosu uz doplatu razlike u ceni, ili za jeftiniji proizvod pa da se isplati razlika u ceni na tekuci racun kupca.

NAPOMENA:

Ukoliko se kupac opredeli za povrat novca potrebno je da robu koju vraća pošalje POSTEXPRESS kurirskom službom o svom trošku, ali bez otkupnine pošiljke, s obzirom da prodavac povrat novca vrši isključivo uplatom na tekući račun kupca.

Gubitak prava

Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

Neispravnost proizvoda i neadekvatno korišćenje proizvoda podrazumeva oštećenje ambalaže, držanje na visokim temperaturama i direktno izlaganje suncu i otvaranje i korišćenje proizvoda.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, prodavac ima pravo da odbije vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama, otvoren ili korišćen, u kom slučaju kupac nema prava na odustanak od ugovora.

PRAVO NA REKLAMACIJU

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je poručena, odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu sličnost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Ako isporučena roba nije potpuna kao u  ugovoru, kupac ima pravo da zahteva od prodavca da  izvrši zamenu u konkretnom slučaju.

Ako nepotpunost ne može da se otkloni zamenom u primerenom roku, ili u primerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamena predstavlja značajnu nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu nesrazmerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cene ili raskida ugovora.

Postupak reklamacije

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nepotpunosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Kupac podnosi reklamaciju na sledeći način:

1. Slanjem maila na e-mail order@yiinii.rs gde će poslati broj porudžbine, ime i prezime i  dokaze u vidu fotografije i slično.

2. Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem, biće  potvrđen prijem reklamacije, a kupac će se obavestiti u roku od 7 dana od njenog prijema.

3. Na mail kupca se šalje obrazac o raskidu ugovora koji kupac treba da vrati popunjen i overen od strane kupca uz robu koju pošalje nazad prodavcu preko kurirske službe PostExpress. 

Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti na telefon +381695013222.

Prodavac će odlučiti o reklamaciji najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, a ukoliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da odgovori u tom roku, ili ukoliko u tom roku ne primi robu, bez odlaganja će o tome obavestiti kupca uz obavezu da navede rok za rešavanje reklamacije.

Prodavac će razmotriti predlog kupca u pogledu izjavljene reklamacije i u navedenom zakonskom roku daće kupcu odgovor da li prihvata reklamaciju, izjasniti se o zahtevu kupca i izneti konkretan predlog i rok rešavanja. Ukoliko je reklamacija osnovana a dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekuči račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe.